Ανακοίνωση ΣΕΑΕ σχετικά με τη μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

/, ΣΕΑΕ/Ανακοίνωση ΣΕΑΕ σχετικά με τη μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Ανακοίνωση ΣΕΑΕ σχετικά με τη μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις».


Σχετικά:
[1] Ψηφισθέν νομοσχέδιο για την μεταρρύθμιση της Π.Φ.Υ., επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις, 3.8.2017.

[2] Τροπολογία υπ’ αριθμ. 1202/84 31.7.2017, «Παράταση της θητείας των υπηρετούντων επικουρικών ιατρών σε Φ.Π.Υ.Υ., καθώς και του επικουρικού προσωπικού που υπηρετεί επίσης σε Φ.Π.Υ.Υ.

– Περίληψη νομοσχεδίου

Το νομοσχέδιο όπως διαμορφώθηκε αποτελείται από δύο Μέρη, πέντε Κεφάλαια και ενενήντα πέντε άρθρα.

Το Πρώτο Μέρος, Κεφάλαιο Πρώτο επιχειρεί τη στρατηγική αναμόρφωση του συστήματος υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, τη διασφάλιση του δικαιώματος του πληθυσμού σε δωρεάν, καθολική, ισότιμη και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στις δημόσιες μονάδες παροχής υπηρεσιών ΠΦΥ, τη διαφανή και δημοκρατική διοικητική οργάνωση και ηλεκτρονική διακυβέρνηση της ΠΦΥ, την οικονομική προστασία του πληθυσμού αναφορικά με τις δαπάνες υγείας, τον κοινωνικό έλεγχο και τη λογοδοσία των μονάδων παροχής υπηρεσιών ΠΦΥ και τη διασφάλιση της προάσπισης των δικαιωμάτων των ληπτών υπηρεσιών υγείας.

Στο Δεύτερο Κεφάλαιο του Πρώτου Μέρους προβλέπεται η διάρθρωση των υπό σύσταση νέων δημόσιων μονάδων παροχής ΠΦΥ, δίδεται ο ορισμός των Κέντρων Υγείας, επαναπροσδιορίζονται οι δημόσιες μονάδες παροχής υπηρεσιών ΠΦΥ που αποτελούν τον Τομέα ΠΦΥ, εκ νέου καθορίζεται η ιδιότητα του οικογενειακού ιατρού, προβλέπεται η σύσταση της Ομάδας Υγείας η οποία στελεχώνεται με ανθρώπινο δυναμικό κατ’ αντιστοιχία με τις Τοπικές Ομάδες Υγείας, παρέχεται η δυνατότητα ίδρυσης και λειτουργίας σε κάθε Υγειονομική Περιφέρεια των Κεντρικών Διαγνωστικών Εργαστηρίων (ΚΔΕ) και των Κέντρων Ειδικής Φροντίδας (ΚΕΦ), προβλέπεται η συγκρότηση και λειτουργία σε κάθε Οδοντιατρείο Κέντρου Υγείας η Οδοντιατρική Ομάδα, προβλέπεται η σύναψη συμβάσεων του ΕΟΠΥΥ με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, τους κατά τόπους Ιατρικούς Συλλόγους και ιδιωτικά πολυϊατρεία με σκοπό την παροχή ιατρικής περίθαλψης, συγκροτείται Δίκτυο Πρωτοβάθμιων Υπηρεσιών Υγείας Μαιών – Μαιευτών, ορίζονται τα καθήκοντα του Επισκέπτη Υγείας και Δίκτυο Αγωγής Υγείας και Πρόληψης, εισάγεται διαδικασία ακρόασης Κοινωνικών Φορέων και Πολιτών, προβλέπεται η σύσταση και τήρηση Μητρώου χρηστών ηλεκτρονικών εφαρμογών ΠΦΥ, ιδρύονται Ακαδημαϊκές Μονάδες ΠΦΥ με σκοπό την επιστημονική υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας και των Υγειονομικών Περιφερειών κ.α.

Στο Δεύτερο Μέρος, Κεφάλαιο Πρώτο ρυθμίζονται επείγοντα θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας όπως η ίδρυση του Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου, η παροχή κινήτρων στο ιατρικό προσωπικό για τη στελέχωση του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας, η ίδρυση και ο καθορισμός του πλαισίου λειτουργίας των Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας (ΜΗΝ) και άλλα θέματα επαγγελματιών υγείας.

 • Αναφορά του νομοσχεδίου στον κλάδο ΠΕ Ακτινοφυσικών του ΕΣΥ

Συγκεκριμένα και όσον αφορά στον κλάδο ΠΕ Ακτινοφυσικών του ΕΣΥ, το άρθρο 32 τροποποιεί το άρθρο 34 του ν. 4058/2012 (Α’ 63) ως εξής: «Ο μεταπτυχιακός τίτλος αποτελεί προϋπόθεση για την έναρξη της εκπαίδευσης», την οποία αποκαλούσε Πρακτική Άσκηση. Επίσης, το άρθρο 32 του παρόντος νομοσχεδίου τροποποιεί την 12μηνη Πρακτική Άσκηση που οδηγεί στις δύο άδειες άσκησης επαγγέλματος του Φυσικού Νοσοκομείων-Ακτινοφυσικού Ιατρικής και του Φυσικού Νοσοκομείων εκτός περιοχής ιοντιζουσών ακτινοβολιών σε «τριετή εκπαίδευση σε ειδικά Εκπαιδευτικά Κέντρα σε νοσοκομεία του ΕΣΥ, σε στρατιωτικά ή πανεπιστημιακά νοσοκομεία και σε έμμισθες θέσεις ειδικευομένων».

Επίσης, το άρθρο 44 του παρόντος νομοσχεδίου, με τίτλο «Ειδικότητες επαγγελματιών συνεργαζόμενων με φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας», επιτρέπει στα νοσοκομεία του ΕΣΥ, σε διάφορες άλλες μονάδες υγείας και στα Κέντρα Υγείας νησιωτικών, ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών την κάλυψη των αναγκών τους σε προσωπικό και εφόσον δεν επαρκεί το προσωπικό τους να συνεργάζονται με ιατρούς όλων των ειδικοτήτων, με ακτινοφυσικούς και όλους τους υπόλοιπους επαγγελματίες υγείας με καθεστώς έκδοσης από αυτούς δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους.

 • Αναφορά τροπολογίας στο επικουρικό προσωπικό του κλάδου των ΠΕ Ακτινοφυσικών

Στην τροπολογία υπ’ αριθμ. 1202/84 31.7.2017 αναφέρεται ότι «παρατείνεται μέχρι τις 31.12.2018 η θητεία του επικουρικού προσωπικού της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3329/2005 (Α’ 81), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5, του άρθρου 6 του ν. 4052/2012 (Α’ 41), που υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος σε φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης», η οποία τροπολογία συμπεριλαμβάνει και το επικουρικό προσωπικό του κλάδου των ΠΕ Ακτινοφυσικών του ΕΣΥ.

– Συμπεράσματα / Παρατηρήσεις

Το Πανελλήνιο Επαγγελματικό/Συνδικαλιστικό Σωματείο των ΠΕ Ακτινοφυσικών (ΣΕΑΕ) πλην ελαχίστων δημοσίων υπαλλήλων δημοσίου δικαίου κατά το καταστατικό του, χαιρετίζει το παρόν νομοσχέδιο σχετικά με την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και παρατηρεί τα ακόλουθα:

 1. Ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση του συστήματος ΠΦΥ στη χώρα ήταν αναγκαία και επιβεβλημένη κατά τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προκειμένου να καλυφθεί το σύνολο του πληθυσμού, να εκσυγχρονιστούν τα συστήματα πρόληψης και να λειτουργήσουν συστήματα αγωγής και προαγωγής υγείας.
 2. Παρατηρούμε ότι στους ορισμούς των μονάδων ΠΦΥ, στα Κέντρα Υγείας, Κεντρικά Διαγνωστικά Εργαστήρια, στις Τοπικές Ομάδες Υγείας και στα Οδοντιατρεία των Κέντρων Υγείας δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για την παροχή υπηρεσιών Ακτινοφυσικής, παρά το γεγονός ότι σύμφωνα με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία (βλ. ΚΥΑ 1014 ΦΟΡ 94, ΦΕΚ 216 Β’ 6.3.2001) οι υπηρεσίες Ακτινοφυσικής διαδραματίζουν εξ ορισμού καίριο ρόλο στην πρόληψη ασθενειών ή παθήσεων που σχετίζονται με τις ιοντίζουσες κυρίως ακτινοβολίες.
 3. Από το νομοσχέδιο δεν τροποποιείται κανένα προεδρικό διάταγμα, νόμος ή υπουργική απόφαση που αφορά στην παροχή υπηρεσιών ακτινοφυσικής στις νοσηλευτικές μονάδες του ΕΣΥ εκτός των προαναφερόμενων. Επομένως, επί της ουσίας δεν αλλάζει τίποτα ως προς τον ρόλο, την παροχή υπηρεσιών και το καθηκοντολόγιο των ακτινοφυσικών.
 4. Το «ΣΕΑΕ» χαιρετίζει την μετατροπή της πρακτικής άσκησης των ακτινοφυσικών από άμισθη και πολλές φορές ανασφάλιστη, σε τριετή έμμισθη εκπαίδευση, με ρητή και αδιαπραγμάτευτη προϋπόθεση την λειτουργία αναγνωρισμένων και κατάλληλων Εκπαιδευτικών Κέντρων στα νοσοκομεία, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα, η αντικειμενικότητα και η αξιοκρατία των παρεχόμενων υπηρεσιών εκπαίδευσης, αξιολόγησης και κρίσης από κατάλληλο προσωπικό και σύμφωνα με κατάλληλα εκπαιδευτικά πρωτόκολλα και διαδικασίες. Το «ΣΕΑΕ» θεωρεί δεδομένο ότι πρώτα θα συσταθούν τα Εκπαιδευτικά Κέντρα, θα καθοριστούν με κατάλληλες ΚΥΑ οι διαδικασίες έμμισθης εκπαίδευσης ακτινοφυσικών και μετά θα ισχύσει το άρθρο 32 του παρόντος νομοσχεδίου.
 5. Το άρθρο 44 επιτρέπει μεταξύ όλων των επαγγελματιών υγείας τη συνεργασία ελευθέρων επαγγελματιών ΠΕ Ακτινοφυσικών με καθεστώς έκδοσης από αυτούς δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Το «ΣΕΑΕ» χαιρετίζει και αυτή τη διάταξη του νομοσχεδίου καθώς προβλέπει την κάλυψη των αναγκών σε υπηρεσίες Ακτινοφυσικής των οδοντιατρικών εργαστηρίων και των μικρών ακτινοδιαγνωστικών εργαστηρίων κατηγορίας Χ1 σε Κέντρα Υγείας, όπου δεν απαιτείται από τους Κανονισμούς Ακτινοπροστασίας η πλήρης ή μερική απασχόληση Ακτινοφυσικών, όπου δεν απαιτείται κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών σε υπηρεσίες εξαρτημένης εργασίας Ακτινοφυσικής. Επίσης, το άρθρο 44 του παρόντος προβλέπει τα αξιοκρατικά κριτήρια και διαδικασίες αξιολόγησης και πρόσληψης των ενδιαφερομένων σε πλαίσια πρόσληψης εξειδικευμένου υγειονομικού προσωπικού.

Συμπερασματικά, αναμένουμε από το Υπουργείο Υγείας μέσω βελτιωτικών πράξεων:

 • την αναβάθμιση των υπηρεσιών Ακτινοφυσικής εντός του γενικότερου πλαισίου της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας,
 • τον ορισμό και λειτουργία κατάλληλων εκπαιδευτικών κέντρων, πρωτοκόλλων και διαδικασιών προκειμένου να λειτουργήσει η έμμισθη τριετής εκπαίδευση των νέων ΠΕ Ακτινοφυσικών,
 • να διασφαλιστούν οι συνθήκες και οι διαδικασίες αξιολόγησης και συνεργασίας των ελευθέρων επαγγελματιών του κλάδου των ΠΕ Ακτινοφυσικών με τις νοσηλευτικές μονάδες και Κέντρα Υγείας του ΕΣΥ, με αντικειμενικά κριτήρια κατά ΑΣΕΠ, με αμοιβές και επαγγελματικά δικαιώματα σύμφωνα με την ισχύουσα εργατική νομοθεσία και την ισχύουσα νομοθεσία του ΕΣΥ και σε απόλυτη σύμπνοια με τις απαιτήσεις των Κανονισμών Ακτινοπροστασίας,
 • να διασφαλιστεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών Ακτινοφυσικής στα εν λόγω ακτινοδιαγνωστικά ή οδοντιατρικά εργαστήρια σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Κανονισμών Ακτινοπροστασίας και σύμφωνα με τις σχετικές εγκυκλίους της αρμόδιας αρχής, της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας του Υπουργείου Παιδείας και
 • να διασφαλιστεί ρητά ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες του κλάδου ΠΕ Ακτινοφυσικών, τους οποίους και εκπροσωπούμε θα χαίρουν της υλικοτεχνικής υποστήριξης από την υπηρεσία προκειμένου να ανταπεξέλθουν στο επιστημονικό έργο τους, όπως εξειδικευμένο επιστημονικό εξοπλισμό, κατάλληλα ομοιώματα ελέγχων, ατομικό δοσίμετρο και τον απαιτούμενο υγειονομικό έλεγχο, δεδομένου ότι θα εργάζονται εντός επιβλεπόμενων περιοχών χρήσης ιοντιζουσών ακτινοβολιών, όπως όλοι οι υπόλοιποι εργαζόμενοι-επαγγελματίες υγείας  εντός νοσηλευτικών ιδρυμάτων.

 

2017-09-08T14:18:39+00:00 September 8th, 2017|Νομοθεσία, ΣΕΑΕ|0 Comments

Leave A Comment